หน่วย บพท. ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าหารือทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานวิจัยของสถาบันฯ ในอนาคต

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. บพท. ให้การต้อนรับ ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางและทิศทางการวางเป้าหมายการดำเนินงานวิจัยของสถาบันบัณฑิตนบริหารศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำสถาบันสิริพัฒนา และนิด้าโพล ในการนี้ ผอ. บพท. ได้ให้แนวทางและทิศทางการวางเป้าหมายการดำเนินงานวิจัยของสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานวิจัยของหน่วย บพท. รวมถึงการทำงานร่วมกันในอนาคต

สถิติการเข้าชม