แจ้งเลื่อนการจัดงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน

          เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และได้ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ต้องบังคับใช้มาตรการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 16) และ (ฉบับ 18) ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน ทางคณะผู้จัดงานเห็นสมควรให้มีการเลื่อนจัดงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย

คณะผู้จัดงานจึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยอย่างสูง มา ณ ที่นี้

สถิติการเข้าชม