ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่1) กรอบการวิจัย Local Enterprises ประจำปีงบประมาณ 2566


หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2566
กรอบงานวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก
และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่
แผนงานย่อยการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพึ่งพาตัวเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่

สถิติการเข้าชม