บพท. จัดงานมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ณ พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ณ ศาลเจ้าฉื่ปุยเนี้ยว อ.พนัสนิคม “สิ่งที่ชาวพนัสนิคมได้ร่วมมือวิจัยฟื้นใจเมือง จะเห็นได้ว่าวิชาความรู้มีประโยชน์ ก่อเกิดนวัตกรรมทางสังคมในพื้นที่ ทุนด้านศิลปวัฒนธรรมสามารถสร้างประโยชน์ให้พื้นที่ได้ระยะยาวโดยนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ก่อเกิดคุณค่าและมูลค่าด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เป็น soft power ของประเทศ”

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วย บพท. กล่าวว่า “เราใช้เวลา 4-5 ปี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศ เครือข่ายศิลปิน เครือข่ายครูช่าง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำฐานทุนทางวัฒนธรรมมาร่วมมือกับประชาชน สร้างประชาคมวัฒนธรรมในการค้นหาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต และ ประเพณี นำมาปริทรรศน์คุณค่าร่วมเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ ทำให้วัฒนธรรมเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในการสร้างรายได้ และเป็นวัฒนธรรมสร้างชาติได้ในท้ายที่สุด โดยที่ผ่านมา บพท. ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาย่านวัฒนธรรมกว่า 60 ย่าน กระจายอยู่ทุกภูมิภาค นำวัฒนธรรมมาก่อเกิดรายได้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือของประชาชนและประชาคมวัฒนธรรมในพื้นที่ ในโอกาสนี้จึงจัดกิจกรรมมหกรรมฟื้นใจเมืองขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ และร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและย่านซบเซาให้เกิดเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมในพื้นที่ ซึ่งการจัดมหกรรมฟื้นใจเมืองจะจัดใน 4 จังหวัดของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (อำเภอพนัสนิคม) จังหวัดพะเยา (อำเภอเชียงคำ) จังหวัดกาฬสินธุ์ (อำเภอเมือง) และจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอทุ่งสง)”

กิจกรรมภายในงานมหกรรม ตั้งแต่วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 อาทิ การบรรเลงเพลงของวงออเครสต้าโดยคุณสุกรี เจริญสุข พร้อมด้วยการแสดงร่วมกันของคุณปรีชา เถาทอง (วาดภาพ), คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ขับกลอน), และคุณธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (เป่าขลุ่ย) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแสดงที่ทรงเกียรติอย่างยิ่งสำหรับพิธีเปิดมหกรรมในครั้งนี้ การสาธิตการทำหมี่แดงแกงลาว ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองพนัสนิคม การทำเวิร์คช็อปงานจักสาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันเก่าแก่ของเมืองพนัสนิคม รวมถึงกิจกรรมพนัสเด็ดเจ็ดย่าน ที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ 7 ย่านต่าง ๆ ในเมืองพนัสนิคม โดยแต่ละย่านนั้นถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เป็น “จุดเช็คอิน” เมื่อมาถึงเมืองพนัสนิคม และ 7 ย่านนี้ครอบคลุมถึงของเด็ดเมืองพนัสที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ หอพระพนัส งานจักสาน ร้านของฝาก ร้านอาหารสุดเด็ด เวิร์คช็อปการทำตุ๊กตาเอ็งกอ และที่พักผ่อนหย่อนใจ

blog counter
จำนวนผู้เข้าชม
สถิติการเข้าชม