ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น

1. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)DOWNLOND
2. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”DOWNLOND
3. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย “การวิจัยและการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาDOWNLOND
4. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น”DOWNLOND
5. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”DOWNLOND
6. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)”DOWNLOND
7. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากฯ”DOWNLOND

ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด

1. ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบการวิจัย “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”DOWNLOND
2. ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)”DOWNLOND
3. ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”DOWNLOND
4. ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)DOWNLOND
5. ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”DOWNLOND
6. ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”DOWNLOND

สถิติการเข้าชม