ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564

ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเบื้องต้น
1. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”DOWNLOND
2. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย“ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”DOWNLOND
3. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)”DOWNLOND
4. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” DOWNLOND
5. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจฯ”DOWNLOND
6. ผลการพิจารณาเบื้องต้น กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมฯ”DOWNLOND
ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด
1. ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”DOWNLOND
2. ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)”DOWNLOND
3. ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”DOWNLOND
4. ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจฯ “DOWNLOND
5. ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมฯ”DOWNLOND
6. ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบการวิจัย “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”DOWNLOND

สถิติการเข้าชม