ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566


หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2566
กรอบงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
แผนงานย่อยรายประเด็นพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)
ช่วงเวลาที่เปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 16 มกราคม 2566 ภายในเวลา 15.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรองภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.
Downlond เอกสาร1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
2. แบบฟอร์ม ข้อเสนอชุดโครงการ
3. แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการย่อย
4. แบบฟอร์ม รายละเอียดงบประมาณ
5. คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65)

หมายเหตุ

  • สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 18.00 น. และทาง บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
  • หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ นางสาวจิตภินันท์ เธียรวราวัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 02-109-5432 ต่อ 816 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน
hit counter
สถิติการเข้าชม