ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)”


หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2566
กรอบงานวิจัยการพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and City)
แผนงานย่อยรายประเด็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น
ช่วงเวลาที่เปิดรับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 9 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรองภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.
Downlond เอกสาร1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์+Check list Smart City
3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย Smart City
4. คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65)
5. ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม

หมายเหตุ

  • สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. และทาง บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
  • หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ นางสาวสุทธิดา มณีกุล หรือ นางสาวรัชชนก สหวรรักษ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-109-5432 ต่อ 815 หรือ 825 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

จำนวนผู้เข้าชม
สถิติการเข้าชม