ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย“การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”ปีงบประมาณ 2566


หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2566
กรอบงานวิจัยการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ
แผนงานย่อยรายประเด็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น
ช่วงเวลาที่เปิดรับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรองภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 น.
Downlond เอกสาร1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว (Full Proposal).docx
3. แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal).docx
4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย.docx
5. คู่มือนักวิจัย
6. ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม

หมายเหตุ :

  • สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 น. และทาง บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
  • หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ นางสาวดารารัตน์ โพธิ์รักษา หรือ นางสาวระวิวรรณ บำเพ็ญกุล ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-109-5432 ต่อ 817 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม
สถิติการเข้าชม