ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประจำปีงบประมาณ 2566


หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ 2566
กรอบงานวิจัยการยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)
แผนงานย่อยรายประเด็นพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)
ช่วงเวลาที่เปิดรับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรองภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.
Downlond เอกสาร1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์+Check list Learning City
3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย Learning City
4. ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม

หมายเหตุ :

  • สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. และทาง บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
  • หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ นางสาวสุทธิดา มณีกุล หรือ นางสาวรัชชนก สหวรรักษ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-109-5432 ต่อ 815 หรือ 825 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม
สถิติการเข้าชม