ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)” Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 24 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. )

ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

สามารถศึกษาประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7352

สถิติการเข้าชม