ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น” Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 24 มกราคม 2564 เวลา 24.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. )

ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท.กำหนด

สามารถศึกษาประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7355

สถิติการเข้าชม