📢📢ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ของกรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

📢📢📢หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

🎯กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”🎯

🌟🌟ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”

📮สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.)

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11620

สถิติการเข้าชม