บพท. สนุนเสริม พะเยา สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ระดับโลก

หน่วย บพท. ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองพะเยา ที่ได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities – GNLC) ประจำปี 2565 ที่ผ่านการพิจารณาขององค์การยูเนสโก โดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning: UIL) ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 เมือง จาก 7 เมืองที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย เมืองแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่ ของ หน่วย บพท. “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่มีแหล่งศิลาจารึกโบราณ สำนักตักศิลาอายุพันปี มีกว๊านพะเยาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อคนทั้งมวล โดยมี รศ.ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นเมืองที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาชนพลเมืองให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติใหม่ๆ ในหลากหลายบริบท สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

#บพท.#เมืองแห่งการเรียนรู้

สถิติการเข้าชม