รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น หน่วย บพท. ประจำปี พ.ศ.2565

ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น หน่วย บพท. ประจำปี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยกำหนดส่งผลงานวิจัย ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ได้พิจารณาตัดสินคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น หน่วย บพท. ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น หน่วย บพท. ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ผลงาน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาเชิงระบบ/นโยบายระดับชาติ จังหวัด หรือท้องถิ่น จำนวน 3 ผลงาน 2) ด้านการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ จำนวน 4 ผลงาน และ 3) ด้านการอนุรักษ์พัฒนาและจัดการภูมิปัญญา ทรัพยากร และทุนของชุมชน จำนวน 3 ผลงาน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดตาม

สถิติการเข้าชม