หน่วย บพท. ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น หน่วย บพท. ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอเชิญนักวิจัยเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น หน่วย บพท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น.โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นที่ บพท. ให้การสนับสนุน ซึ่งมีการมอบรางวัล แบ่งเป็น 3 ด้าน ตามการใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาเชิงระบบ/นโยบาย ระดับชาติ หรือจังหวัด หรือท้องถิ่น

2. ด้านการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ

3. ด้านการอนุรักษ์พัฒนาและจัดการภูมิปัญญา ทรัพยากรและทุนของชุมชน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ และแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังนี้:

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-109-5432 ต่อ 819 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] และ [email protected]

สถิติการเข้าชม