บพท.-กทม.-พอช. ร่วมบูรณาการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564  เวลา 9.00 น. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วย บพท. ผู้อำนวยการเขตคันนายาว เขตพระโขนง และเขตดุสิต ผู้แทนจากสำนักพัฒนาสังคม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการพัฒนากรอบการวิจัยและบูรณาการความร่วมมือ บพท.-กทม.-พอช. ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตคนเมือง” ณ ห้องจามจุรีบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.บพท. กล่าวถึง การบูรณาการความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนจนเมือง พัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนเชื่อมโยงบูรณาการการพัฒนาตัวแบบการแก้จนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้องค์ความรู้วิชาการจากฐานชุดประสบการณ์งานวิจัยการแก้ไขปัญหาความยากจนใน 20 จังหวัดที่มีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนต่ำสุดมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของคนจนเมืองในกรุงเทพมหานครที่มีความจำเพาะ ความซับซ้อน และมีพลวัตมากกว่าคนจนชนบทโดยคาดว่าจากการดำเนินการจะขับเคลื่อนในพื้นที่นำร่อง 3 เขต เขตดุสิต เขตพระโขนง และเขตคันนายาว และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนจนเมือง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถิติการเข้าชม