ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

  • 🎯Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
  • 🎯แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

❤️ สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.)

📮ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf
ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

🌟สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9495

สถิติการเข้าชม