ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565”

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นี้ ผ่านระบบ ZOOM ได้ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.

📢📢หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)”

🎥 ผ่านระบบ ZOOM

🎯ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564

⏰ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.

🌈🌈กิจกรรมประกอบด้วย🌈🌈

🌟สรุปผลการสนับสนุนทุนวิจัย ปี 2563/2564 และชี้แจงทิศทาง เป้าหมาย การสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ

🌟ชี้แจงทิศทางและเป้าหมาย แต่ละแผนงาน และกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย

  1. แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
  2. กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” (แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”)
  3. กรอบวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น” (แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”)
  4. แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
  5. แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
  6. แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”

❤️❤️นอกจากนั้นจะมีการ Show Case : การขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผลและสร้างการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละแผนงานวิจัยอีกด้วย

😊ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม 2564 โดยหน่วย บพท. จะจัดส่งรหัสเข้าร่วมประชุม ZOOM ผ่าน SMS ทางโทรศัพท์มือถือ และอีเมล์ ให้ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2564

สถิติการเข้าชม