ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) โดยละเอียด กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All) ”แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยหน่วย บพท. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งหมด 49 โครงการวิจัย นั้น

ในการนี้ หน่วย บพท. ขอประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) โดยละเอียด โดยที่มีข้อเสนอมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน จำนวน 9 โครงการวิจัย รายละเอียดรายชื่อข้อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ตามเอกสารแนบท้าย

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบการวิจัยการพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
ภายใต้แผนงานพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศ-บพท.-ที่-21-2567-เรื่อง-ผลการพิจารณาโดบละ
สถิติการเข้าชม