กระทรวง อว. โดย บพท. ร่วมกับเครือข่าย มหาวิทยาลัย มรภ. และเครือข่าย มหาวิทยาลัย มทร. เผยความสำเร็จ จับคู่นวัตกรรม 1,492 คู่ผ่านการจัดงาน เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ครอบคลุม 4 ภาคในไทย

‘กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยการมอบหมายนโยบายจาก น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. ให้ หน่วย บพท. ร่วมกับเครือข่ายมรภ.และเครือข่าย มทร. จัดมหกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ระดมผลงานศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ นักวิจัยในเครือข่ายรวม 47 แห่งทั่วประเทศ กว่า 2,316 ผลงาน แสดงให้ประชาชนนำไปต่อยอด ขยายผลใช้ประโยชน์ เพื่อแก้หนี้-แก้จน และสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก ตามบริบทของแต่ละพื้นที่’


ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจกับงาน“เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567” หรือ งาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.เป็นต้นมา ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องด้วยครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งสุดท้ายของปีนี้ในพื้นที่ภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการจัดงานทั้ง 4 ภาค มีผู้สนใจจากหลากหลายกลุ่มอาชีพเข้าร่วมงานกว่า 2,393 คน พร้อมทั้งมีการจับคู่นำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมพร้อมใช้ไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์กว่า 1,492 คู่ โดยมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมจาก 47 มหาวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนจำนวน 1,207 กลุ่ม ทำให้มีสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์กว่า 19,913 คน

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า “กระทรวง อว. โดย น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. มอบนโยบายให้หน่วย บพท. เป็นหน่วยงานหลัก “ขยายผลวิจัยเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน” โดยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมพร้อมใช้จากทั้ง 2 สถาบัน จำนวน 2,316 ผลงาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานจริงมาแล้ว ออกแสดงให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปต่อยอด ขยายผลใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก”

ผู้อำนวยการ หน่วย บพท. กล่าวต่อว่า “สำหรับการจัดงานในครั้งที่ 4 ในโซนภาคกลาง ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร อันเป็นเมืองหลวงของประเทศ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานถึง 670 คน ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และภายในงานมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมพร้อมใช้จำนวน 102 ผลงาน ที่เป็นผลงานที่ได้จากการรวบรวมการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมใช้ในทุกภูมิภาคของประเทศมารวมกันไว้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถสัมผัสได้แบบเบ็ดเสร็จในที่เดียวและคาดหวังว่างานมหกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่จัดขึ้นนี้จะได้รับความสนใจนำไปต่อยอดขยายผลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง”

ด้าน รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า “จากพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ภาคผลิตและบริการด้านต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเครือข่าย มทร. และ มรภ. มีความได้เปรียบในเชิงพื้นที่จากการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ และมีความพร้อมด้านโครงสร้าง ความรู้ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจาก หน่วย บพท. ที่ให้การสนับสนุนพันธกิจการขับเคลื่อนนวัตกรรมพร้อมใช้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ด้วยการนําเอาชุดความรู้ นวัตกรรมพร้อมใช้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้และขยายผลให้เกิดประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน สังคม ทั้งในระดับภูมิภาค และประเทศ ส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงนโยบายและรูปแบบการปฏิบัติ”

สถิติการเข้าชม