ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) โดยละเอียด กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยหน่วย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 และมีข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 32 โครงการวิจัย จากทั้งหมด 59 โครงการวิจัย และหน่วย บพท. ได้เชิญหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นั้น

ในการนี้ หน่วย บพท. ขอประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) โดยละเอียด โดยที่มีข้อเสนอมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน จำนวน 22 โครงการวิจัย รายละเอียดรายชื่อข้อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ตามเอกสารแนบท้าย

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบการวิจัยการยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)
ภายใต้แผนงานพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศ-บพท.-ที่-15-2567-เรื่อง-ผลการพิจารณาโดยละเอียด-กรอบ-Learning-City-ปี-2567
สถิติการเข้าชม