ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All) ”แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยหน่วย บพท. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งหมด 38 โครงการวิจัย นั้น

ในการนี้ หน่วย บพท. ขอประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) โดยที่มีข้อเสนอมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน จำนวน 22 โครงการวิจัย รายละเอียดรายชื่อข้อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ตามเอกสารแนบท้าย

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบการวิจัยการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)
ภายใต้แผนงาน พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่
ลงนาม-ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น-กรอบ-Housing-ปี-2567
สถิติการเข้าชม