บพท. ดันจุฬา พัฒนาห่วงโซ่คุณค่านมใหม่ เปิดตัว Chula Fresh Milk Vending Machine  เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่ สร้างรายได้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น เข้าร่วมงาน “มีนา จุฬามีนม” เปิดตัว Chula Fresh Milk Vending Machine  เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ารูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการวิจัย”การขับเคลื่อนผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในพื้นที่สู่ห่วงโซ่คุณค่านมใหม่” สำหรับเกษตรกรฟาร์มโคนม สู่ประชาชนทั่วไป ณ อาคาร จามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มโคนมต้นน้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาทักษะทางธุรกิจให้กับเกษตรกร ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการด้านทุนการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับยกระดับขีดความสามารถในห่วงโซ่คุณค่าเดิม เพื่อปรับตัวเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (New Premium Milk Value Chain) ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมที่มีคุณภาพ และจัดหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ

จากการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าน้ำนมใหม่ โดยการยกระดับประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต ทำให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดการขยายตัว ทั้งในท้องถิ่นและเชื่อมต่อสังคมเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้เพิ่มจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เกิดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของโครงการวิจัยฯ ปัจจุบันตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ “Chula Fresh Milk” ตั้งบริการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นมแปรรูปภายใต้โครงการวิจัย ฯ ในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 จุด คือ โถงชั้นล่าง อาคารจามจุรี 9  และ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถิติการเข้าชม