นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” พร้อมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี พื้นที่งานวิจัย มอ. ปัตตานี โดยการสนับสนุนของหน่วย บพท. กระทรวง อว.

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหาแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” ณ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

ในโอกาสนี้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย ดร.อโศก พลบำรุง ผู้อำนวยการฝ่ายขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ร่วมกับ ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับและร่วมกันนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ณ บ้านเลขที่ 5 ถนนอาเนาะรู ซึ่งเป็นบ้านที่ มอ.ปัตตานี ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคุณศรีวิไลและคุณเจริญศรี ปริชญากร พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ชื่อว่า “กือดาจีนอ”

การนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มี 3 ประเด็นสำคัญ คือ การพัฒนาพื้นที่ด้วยกลไกวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จากการสนับสนุนโดยหน่วย บพท. ได้แก่ การใช้ทุนวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่และสร้างการเรียนรู้ จากงานวิจัยโครงการวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมือง ส่งผลให้ย่านเมืองเก่าปัตตานีเป็นที่รู้จัก และกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะมาเก็บภาพความประทับใจและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนคนจนเมืองปัตตานีในอดีต  จากนั้นได้มีการนำเสนองานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ โดยได้แสดงระบบข้อมูลครัวเรือนคนจนแบบชี้เป้า การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาโมเดลแก้จนสอดคล้องกับศักยภาพครัวเรือนตามฐานทุน 5 ด้านและระดับความยากจน สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล และอาหารฮาลาล ทั้งนี้นายกฯได้ให้ความสนใจหนังสือ “แก้จน คนตานี”ว่ามีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยข้อมูลจากงานวิจัย

จากนั้นท่านนายกฯได้แวะเยี่ยมชมตลาดซงจื่อ ที่ชุมชนได้มอบพื้นที่ให้กับคณะศิลปกรรม มอ. ปัตตานี สำหรับสร้างตลาดที่ภายในจะมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วย บพท. โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายกได้ให้ข้อเสนอสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านตลาดเมืองเก่า คือ ให้เร่งการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ อาทิ สายการบินของประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมเมืองเก่า และวิถีชุมชนคนจีนเมืองปัตตานีในอดีต ซึ่งทางผู้นำท้องถิ่น ประธานชุมชน และหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องพร้อมตอบรับต่อนโยบาย โดยหวังว่ากิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าและสร้างคุณค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดปัตตานี

สถิติการเข้าชม