ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส” ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลังการจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส” ทุนวิจัยประเภท : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและการประมวลองค์ความรู้ (PDG: Project Development Grant) ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วนั้น

ในการนี้ หน่วย บพท. ขอประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full ) ที่มีข้อเสนอมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน จำนวน 3 โครงการวิจัย โดยรายละเอียดรายชื่อข้อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ตามเอกสารแนบท้าย

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลังการจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส
ภายใต้แผนงานการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศ-บพท.-ที่-4-2567-เรื่อง-ผลการพิจารณาเบื้องต้น

สถิติการเข้าชม