Culture Connex แหล่งรวมผลผลิตจากการหนุนทุนทางวัฒนธรรม โดยบพท.

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ นำโดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถานธัชภูมิ เข้าร่วมและให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ในการเปิดตัว Soft Opening CULTURE CONNEX Showroom @ เลื่อนฤทธิ์ เยาวราช ในโครงการ “Culture Connex นำร่องกลไกการเชื่อมต่อทุนทางวัฒนธรรม” ณ Culture Connex ถนนเยาวราช กรงุเทพฯ 

โครงการ “Culture Connex” เกิดขึ้นเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการให้เกิดพื้นที่กลาง ช่องทาง และกิจกรรมในการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม โดยมีที่ตั้ง ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์บนถนนเยาวราช กรุงเทพฯ โดยมี “ธัชภูมิ” วิทยสถานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ หน่วย บพท. ภายใต้กำกับ กระทรวง อว. ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกเชื่อมโยง เครือข่ายวิจัยด้านทุนทางวัฒนธรรมและแผนที่วัฒนธรรม สร้างพื้นที่ออนไลน์ ที่หน้าร้านจะมีการจัดแสดงระบบแผนที่วัฒนธรรม (Cultural Map Thailand) และกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมที่เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัยด้านทุนทางวัฒนธรรมภายใต้การสนับสนุนของหน่วย บพท. รวมถึงการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม สร้างการรับรู้สู่สาธารณะ โดยดำเนินการผ่านพื้นที่ Showroom ที่มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการวัฒนธรรมในชุมชนต่างๆ ตลอดจน online store ที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อาทิ ออกร้าน workshop เทศกาล ค่ายวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณะเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ เกิดการต่อยอดสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าย้อนกลับสู่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ต่ำกว่า 10% จากมูลค่าการจัดจำหน่ายของแต่ละราย เป็นการดำเนินการนำร่องเพื่อพัฒนาให้เกิดระบบบริหารจัดการกลางนำไปสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าติดตามรายละเอียดได้ที่ เพจ: บริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด https://www.facebook.com/Luenrit/ หรือเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าที่ถือเป็นสินค้าจากการต่อยอดทางวัฒนธรรมที่หน้าร้าน CULTURE CONNEX Showroom @ เลื่อนฤทธิ์ เยาวราช ณ เลขที่ 196, 198 ด้านติดถนนเยาวราช (https://maps.app.goo.gl/t5kUQ6Es2rFncAWv7?g_st=ic)

สถิติการเข้าชม