อว.นำทัพหน่วยงานภายใต้กระทรวง ผนึกกำลัง กทม. จัดงานตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง ใช้งานวิจัยดัน กทม. เป็น“เมืองนวัตกรรมและน่าอยู่สำหรับทุกคน (Innovative and Livable City for All)”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คุณศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง อว. และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเข้าร่วมและเปิดงาน “ตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ รมว.อว. ยังได้มอบนโยบายการพัฒนาเมืองผ่านคุณสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ไว้ 4 เรื่อง เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน คือ 1. เร่งรัดการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปช่วยในการพัฒนาเมืองในทุกมิติ โดยให้ใช้ศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ อว. สนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และชุมชน สำหรับ กทม. ให้ทำงานร่วมกับ Bangkok City Lab และส่วนงานอื่น ๆ ในการนำโจทย์ความต้องการมา จับคู่กับผลงานวิจัยของ อว. ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง และมุ่งพัฒนาความร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรง 2. สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบเมืองหรือย่าน (City Sandbox) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เช่น ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี รวมถึงการสนับสนุนให้นำผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม มาส่งเสริมให้เกิดย่านวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อม ๆ กับการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย 3. สนับสนุนการจัดทำข้อมูล (City Data Platform) ที่สามารถสะท้อนถึงสุขภาพเมือง ทำให้สามารถคาดการณ์อนาคต และแก้ปัญหาได้ตรงจุด เช่น ตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง แพลตฟอร์มข้อมูลชี้เป้าครัวเรือนยากจน ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยง อาคารสูง และการจัดการภัยพิบัติ และ 4. สนับสนุนการสร้างผู้นำท้องถิ่นและผู้นำเมืองยุคใหม่ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ผ่านหลักสูตรที่มีชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม

งาน“ตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง” ถูกจัดขึ้นเนื่องจากภาวะความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่าง ๆ ทำให้เมืองประสบกับภาวะวิกฤตทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติและมลภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่อาศัย ภาวะความยากจน ภาวะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา ภาวะความปลอดภัย ภาวะผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ภาวะความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงหน่วยบริหารและจัดการทุนอื่น ๆ ได้เล็งเห็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในมิติดังกล่าว จึงกำหนดจัดงานนี้ขึ้น เพื่อแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว) และหน่วยงานในสังกัดให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับเมืองและชุมชนท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยสนับสนุนการทำงานและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

ภายในงาน จัดพื้นที่เป็น 3 โซน เพื่อสะท้อนถึงโจทย์ปัญหาสำคัญใน 3 มุมเมือง ประกอบด้วย เมืองนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning City) เมืองน่าอยู่อย่างชาญฉลาด (Smart and Livable City) และเมืองนวัตกรรมสำหรับทุกคน (Innovative City for All) นอกจากนี้ยังมีการเสวนาที่จัดต่อเนื่องตลอด 3 วัน ทั้งหมด 15 ช่วง โดยวิทยากร 57 ท่าน จาก 22 หน่วยงานที่จะมาระดมความคิดเห็นในการออกแบบการพัฒนาเมือง รวมทั้งการประกาศแนวทางให้ทุนวิจัยสำหรับการพัฒนาเมืองและชุมชน และยังมีกิจกรรมพิเศษ-Workshop ร้านค้าจากงานวิจัยที่มาจัดแสดงโชว์ผลงานพร้อมจัดจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณ Skywalk สี่แยกปทุมวัน

สำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมและติดตามได้ผ่านช่องทางออนไลน์ในเพจ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. (https://www.facebook.com/PMUA.THAI) ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

สถิติการเข้าชม