บพท. จับมือ ม.กว่างซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แก้ไขปัญหาความยากจนข้ามประเทศ

เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ 20 แห่ง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างหน่วย บพท. แห่งราชอาณาจักรไทยกับ มหาวิทยาลัยกว่างซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการบริหาร หน่วย บพท.  นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง  Mr. Wang Qiang เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักวิจัยเข้าร่วมงานกว่า 350 ท่าน

ในการจัดงานฯ ครั้งนี้ มีการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยการแก้ไขปัญหาความยากจนและขับคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 17 มกราคม 2567 ได้มีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างไทย-จีน โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการบริหาร หน่วย บพท. กล่าวเปิดงานว่าการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนจากไทยและจีนจะได้มีโอกาสในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งองค์ความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน และยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณะวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือและขยายผลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน

ด้าน นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาชนชนจีนในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนจากไทยและจีนจะได้มีโอกาสในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งองค์ความรู้ทางวิชาการ และปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน และยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณะวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือและขยายผลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทยและประเทศจีน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิด ส่วน Xiao  Jian Zhuang รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกว่างซี กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างไทย-จีน สิ่งสำคัญคือการเป็นต้นแบบ (Prototype) ทั้งด้านการผลิต และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำความร่วมมือในระดับปริญญาตรี จีน-ไทย การทำสถาบันขงจื๊อ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานในประเทศไทยจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งในประเทศจีนและประเทศไทยได้

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท. กล่าวว่านับเป็นปฐมบทของการเปิดประตูเชื่อมโยงองค์ความรู้แก้ปัญหาความยากจนของประชาคมนักวิจัยไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาความยากจนระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีขอบเขตความร่วมมือครอบคลุม 4 มิติคือ (1) มิติของความร่วมมือกันด้านองค์ความรู้ และบัญชีรายชื่อนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับปัญหาความยากจน (2) มิติของผลผลิต ห่วงโซ่คุณค่า และกระบวนการในการแก้ปัญหาความยากจน (3) มิติต้นแบบพื้นที่หรือหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจน อย่างน้อย 1 แห่ง (4) มิติความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน” และนอกจากจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายมหาวิทยาพัฒนาพื้นที่ใน 20 จังหวัด เครือข่าย มทร. และ วว. และกลไกภาคีพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เกิดการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนที่เบ็ดเสร็จและยั่งยืนของประเทศในอนาคต

และในวันเดียวกัน ณ ตลาดน้ำฮิมปาว ได้ร่วมงาน “กะสินฮุ่งเฮือง เมืองอุดมสุข” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่เกิดจากการบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน อีกทั้งงานกาฬสินธุ์เมืองแห่งการเรียนรู้”

วันที่ 18 มกราคม 2567 ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) แห่งราชอาณาจักรไทยกับ มหาวิทยาลัยกว่างซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการบริหาร หน่วย บพท. เป็นประธานกล่าวเปิดงานว่านับเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานความร่วมมือกันของหน่วยราชการ 2 ประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกัน เพื่อนำสู่การแก้ปัญหาความยากจนให้เกิดผลสัมฤทธิ์บนพื้นฐานความเท่าเทียมและผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน โดยมีเหตุผลสำคัญที่เลือกลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่างซี เพราะไทยกับมณฑลกว่างซีมีหลายอย่างใกล้เคียงกันมากทั้งด้านวัฒนธรรม หลักคิดความเชื่อค่านิยม สภาพภูมิประเทศ ขนาดพื้นที่ ขนาดประชากร ซึ่ง บพท. กับมหาวิทยาลัยกว่างซี จะได้นำความรู้การแก้ปัญหาความยากจนไปใช้ในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่นำร่อง 7 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ลำปาง มุกดาหาร ร้อยเอ็ด พัทลุง ปัตตานี และยะลา ก่อนจะขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศต่อไป

ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท. ได้ร่วมบรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์” ในภาพรวมผลการดำเนินงานและรูปธรรมความสำเร็จการพัฒนาเชิงพื้นที่ของหน่วย บพท. และพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ 7 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ปัตตานี ยะลา พัทลุง ลำปาง ด้วยการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม ในการสร้างระบบและกลไกการบูรณาการงานพัฒนาพื้นที่ด้วยข้อมูลและความรู้ จากการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม

สถิติการเข้าชม