ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าชุดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567

ในการนี้ หน่วย บพท. ขอประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) โดยละเอียด โดยมีข้อเสนอมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน จำนวน 9 ชุดโครงการวิจัย รายชื่อข้อชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ภายใต้แผนงานพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศ-บพท.-ที่-1-2567-เรื่อง-ผลการพิจารณาโดยละ

สถิติการเข้าชม