ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นั้น

ในการนี้ หน่วย บพท. ขอประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เบื้องต้น โดยมีข้อเสนอมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน จำนวน 15 ชุดโครงการวิจัย รายชื่อข้ชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ภายใต้แผนงานพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศ-บพท.-ที่-22-2566-เรื่อง-ประกาศผลเบื้องต้น-ED

สถิติการเข้าชม