ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ของแผนงานย่อยรายประเด็น “การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาโดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วย บพท นั้น

ในการนี้ หน่วย บพท. ขอประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้น โดยมีข้อเสนอเชิงหลักการมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน จำนวน 26 โครงการ รายชื่อข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น
ภายใต้แผนงานการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม
เอกสารประกาศผลดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
ประกาศหน่วย-บพท.-21_2566-ผลพิจารณาเบื้องต้น-ทุนวัฒนธรรม

สถิติการเข้าชม