บพท. ยินดี พช. ขยายผลแพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด (PPAP) จากพื้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัดสู่ทั่วประเทศ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 หน่วย บพท. ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมหารือการบูรณาการทำงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารดำรงราชานุสรณ์ สำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

นำโดยคณะผู้บริหารและคณะทำงาน ได้แก่ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. หน่วย บพท. คุณจาดุร อภิชาตบุตร ที่ปรึกษา ผอ. หน่วย บพท. ดร.อโศก พลบำรุง ผอ.ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เข้าพบ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมหารือบูรณาการทำงานและแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน

ในการประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยินดีรับขยายผลแพลตฟอร์ม PPAP จากพื้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัดของหน่วยบพท. ไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศ ด้วยกระบวนการทำงาน 2 ระดับ คือ ระดับประเทศ หน่วย บพท. จะนำเสนอการทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนตามแพลตฟอร์ม PPAP ให้กับพัฒนาการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในงาน OTOP City 2023 ซึ่งจะจัดในวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ส่วนระดับพื้นที่ จะมีการนำพื้นที่ 20 จังหวัดนำร่องที่เข้มแข็งจับกลุ่มกับจังหวัดที่เหลืออีก 56 จังหวัดเพื่อสร้างการเรียนรู้จากข้อมูล และข้อค้นพบจากงานวิจัยนำไปสู่การขยายผลการทำงาน

นอกจากนี้แล้ว ที่ประชุมได้เสนอแนวคิด OTOP Pro-poor value chain ด้วยการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าที่มุ่งเน้นเป้าหมายกลุ่มคนยากจน นำครัวเรือนคนจนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ช่วยเหลือคนจนให้มีงานทำเป็นการเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจนในพื้นที่ต่อไป

สถิติการเข้าชม