ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2567

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

รายละเอียด

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
แผนงานย่อยรายประเด็นพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)
ช่วงเวลาที่เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 15.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรองภายในภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น.
Download เอกสาร1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2567
2. แบบฟอร์มข้อเสนอ ปี 2567 (โครงการกลาง)
3. แบบฟอร์มข้อเสนอ ปี 2567 (โครงการย่อย)
4. แบบฟอร์ม รายละเอียดงบประมาณ
3. คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65)

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

สามารถแนบไฟล์ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และโครงการย่อยตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป ในรูปแบบ file word และ pdf และรายละเอียดงบประมาณ ในรูปแบบ Excel ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบเอกสารแสดงพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ประวัติคณะผู้วิจัย และเอกสารอื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดตามประกาศทุน

การแจ้งผลการพิจารณา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยทราบทาง Facebook และเว็บไซต์ หน่วย บพท. https://pmua.or.th/ และทาง https://nriis.go.th/ และภายในเดือน ธันวาคม 2566

หมายเหตุ

สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น

ทาง บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจิตภินันท์ เธียรวราวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 816 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

สถิติการเข้าชม