บพท.นำทีมจัดเวทีเสวนา ระดมความคิด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วย บพท. จัดงานประชุมเสวนากำหนดทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (The First PMU-A Local Research Consortium) ภายใต้แผนงานริเริ่มสําคัญ “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนําไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี คุณสมพร ใช้บางยาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วย บพท. ให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนาและปาฐกถาเรื่อง “บทบาทใหม่ที่ท้าทายของท้องถิ่นไทย”

งานเสวนานี้จัดขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมศักยภาพของ อปท. เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงสำหรับผลักดันพัฒนาเชิงพื้นที่และเกื้อหนุนต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบการสนับสนุนการวิจัยด้านท้องถิ่นใน 4 ประเด็นที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดบริการสาธารณะ (Service delivery capacity) การพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง (Fiscal capacity) การพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย (Regulatory capacity) และการส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน(Local governance and digital transformation)  

ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหลายหัวข้อ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานสถาบันธัชภูมิ หน่วย บพท. บรรยายในหัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่” โดยจะต้องสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบนฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลระดับพื้นที่ และสร้างภาคีขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ต่อจากนั้นจะเข้าสู่การนําเสนอกรอบคิดสำคัญ (Key Concept) จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณจาดุร อภิชาตบุตร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ หน่วย บพท. เป็นผู้นำการเสวนา อาทิ ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถของท้องถิ่นในการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดด้านกฎหมาย การยกขีดความสามารถของท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ
การพัฒนาฐานรายได้ใหม่สำหรับท้องถิ่นจากภาษีสิ่งแวดล้อม และภาษีการพำนักอาศัย และกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างการริเริ่มนวัตกรรมท้องถิ่น เป็นต้น

ในช่วงสุดท้ายจะเป็นการบรรยาย “ทิศทางแผนงานสนับสนุนการวิจัยด้านท้องถิ่นในอนาคต”ที่ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก่อนจะปิดท้ายด้วยบทสังเคราะห์งานเสวนาครั้งนี้ จาก รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้อํานวยการฝ่าย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น

งานเสวนาในครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเพื่อสังเคราะห์ความคิดร่วมกัน เพื่อมองทิศทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และแผนงานในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเตรียมความพร้อมต่อปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สถิติการเข้าชม