บพท.จัดกิจกรรมพาสื่อลุยเมืองสามน้ำอัมพวา ชม ”โครงการสมุทรสงครามอยู่ดี”

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานที่ปรึกษา ขับเคลื่อนวิทยสถานธัชภูมิ และรองศาสตราจารย์ ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบพท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและเทศบาลตำบลอัมพวา จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงาน “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานนิเวศน์วัฒนธรรมและวิถีชุมชน” ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเนื่องด้วยจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่บพท.ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจนข้อแนะนำในการพัฒนาพื้นที่ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ และบริการทางวัฒนธรรมนำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้โครงการสมุทรสงครามอยู่ดีซึ่งเป็นโครงการที่แสวงหาข้อมูลและพัฒนาชุดความรู้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานนิเวศวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตชุมชน

โดยกิจกรรมเริ่มต้นจากการฟังบรรยายภาพรวมผลลัพธ์ และเป้าหมายของโครงการสมุทรสงครามอยู่ดี ก่อนจะพบกับการ “สาธิตอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่” ที่บอกเล่าการทำงานภาคสนามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการทำฐานข้อมูลของสมุทรสงครามอยู่ดีฯ และเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ และโครงการ “Maritime Asia Heritage Survey” มหาวิทยาลัยเกียวโต ผู้สนับสนุนการสำรวจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ทำให้ระบบข้อมูลทางกายภาพของโครงการสมุทรสงครามอยู่ดีฯ มีความแม่นยำและนำไปสู่การต่อยอดในมิติต่าง ๆ ได้ จากนั้นเข้าชมประติมากรรมปูนปั้นวิหารพระพุทธบาทวัดบางกะพ้อม ก่อนเดินทางไป “ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์” เพื่อพบผู้ประกอบการ “เบญจรงค์ปิ่นสุวรรณ และ เบญจกลาย” และศิลปินที่ทำงานร่วมกับโครงการสมุทรสงครามอยู่ดีฯ ด้วยการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่บนฐานคิด ต่อด้วยการลงเรือรื่นธารารมย์เส้นทางคลองบางจาก เพื่อชื่นชมโครงการฟื้นฟูคลองบางจากเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการฟื้นฟูคุณค่าของโครงข่ายสายน้ำ และการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเข้าชม “โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์” นำชม “นิทรรศการกลางสวนสาธิต วิถีชีวิตถิ่นแม่กลอง” เยี่ยมเยือน “นิทรรศการวาดวิทย์ พินิจประติมากรรม : ผลลัพธ์จากการสนทนาระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะจากวิหารพระพุทธบาทวัดบางกะพ้อม” ในห้องนิทรรศการริมคลองอัมพวา และสาธิต “ปักษาทัศนา” การออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้มาเยือนให้เข้าใจฐานคิดของนิเวศ และวัฒนธรรม

ก่อนจบกิจกรรมสุดท้ายด้วยการร่วมพูดคุยถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” และการต่อยอดขยายผลจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย นายกฤษฎี กลิ่นจงกล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอัมพวา

การจัดกิจกรรมสื่อมวลชลสัญจรในครั้งนี้ถือเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากบพท. ที่ช่วยยกระดับและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งเห็นการขับเคลื่อนการวิจัยมาให้เกิดการใช้ประโยชน์ ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ และสร้างความเคลื่อนไหวในบริบทร่วมสมัยอย่างแท้จริง

สถิติการเข้าชม