• ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://pmua.or.th/2709/
  • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://pmua.or.th/2724/
  • ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้ แผนงานริเริ่มสำคัญ “ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://pmua.or.th/2742/
  • ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” https://pmua.or.th/2745/
  • ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://pmua.or.th/2748/
  • ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://pmua.or.th/2764/
  • ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)” อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://pmua.or.th/2805/