ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

🎄🎄Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม🎄🎄

🌇🌇แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”🌇🌇

🛣🛣กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”🛣🛣

📮📮สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)

🗂🗂ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

🍄🍄สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=10509

สถิติการเข้าชม