“ธัชภูมิ”

วิทยสถานเพื่อการพัฒนาพื้นที่

TACIT : Thailand Academy for Area Collaboration, Innovation and Transformation

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่

ABC

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

Area Based Development Research Journal

Innovation
Library

ห้องสมุดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีพร้อมใช้