ประกาศทุน-2566-banner
Slide

Catalyst
for Change

สร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม โดยมีหัวใจการทำงานที่สำคัญ คือ ข้อมูล กลไก กระบวนการ เป็นการทำงานบนฐานข้อมูลความรู้ทางวิชาการผ่านกระบวนการวิจัยที่ทำให้ทุกคนมาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างระบบคิดและกระบวนการเรียนรู้ อันมีเป้าหมายสุดท้าย คือ คน/กลไกในพื้นที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น

เกิดผู้นำที่ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ (Change Agent) ซึ่งวัดได้จากศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการตนเองของคนในพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้น

Catalyst for Change
previous arrow
next arrow
Slide

Catalyst
for Change

สร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม โดยมีหัวใจการทำงานที่สำคัญ คือ ข้อมูล กลไก กระบวนการ เป็นการทำงานบนฐานข้อมูลความรู้ทางวิชาการผ่านกระบวนการวิจัยที่ทำให้ทุกคนมาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างระบบคิดและกระบวนการเรียนรู้ อันมีเป้าหมายสุดท้าย คือ คน/กลไกในพื้นที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น

เกิดผู้นำที่ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ (Change Agent) ซึ่งวัดได้จากศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการตนเองของคนในพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้น

slide
GIFT POLICY
ประกาศทุน-2566-banner
previous arrow
next arrow
Slide

บทความงานวิจัย

ยุทธศาสตร์

“งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขจัดความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ”

ยุทธศาสตร์

“การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยการพัฒนาชุมชน
และฐานทุนทางวัฒนธรรม”

ยุทธศาสตร์

“การพัฒนาเมืองน่าอยู่
และเมืองแห่งการเรียนรู้”

ยุทธศาสตร์

“การเสริมพลังเพื่อยกระดับ
ศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐ ในพื้นที่”

“ธัชภูมิ”

วิทยสถานเพื่อการพัฒนาพื้นที่

TACIT : Thailand Academy for Area Collaboration,
Innovation and Transformation

เพิ่มเติม

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่

ABC

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

Area Based Development Research Journal

Innovation
Library

ห้องสมุดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีพร้อมใช้

News & Activity

ดูทั้งหมด

หนังสือ/บทความ/คู่มือ/เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

สื่อวิดีโอ

ดูทั้งหมด

งาน ‘มหกรรมฟื้นใจเมือง ชุมชนไทลื้อ จังหวัดพะเยา’
ยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่
[รายการ] คนหัวกะทิ ตอน : ศูนย์กระจายสินค้า สร้างรายได้ ! 
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

คลังภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Research Library

คำค้นหายอดนิยม:   learning city   วัฒนธรรม   ตลาด   อาหาร   captcha