การเข้าใช้งานระบบ

เข้าสู่เว็บไซต์ NRIIS เลือกสถานะ นักวิจัย/ผู้เสนอขอรับทุน/ผู้เสนอขอรับรางวัล
ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของนักวิจัย จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ”

ภาพที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบและลงชื่อเข้าใช้งาน

การรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

เมื่อเข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู “โครงการที่ได้รับจัดสรร” หาโครงการที่ต้องการ โดยเลือกช่อง “ปีงบประมาณ” และคลิก “ค้นหา” เมื่อพบโครงการที่ต้องการให้คลิก “รายงานผลการดำเนินงาน”

ภาพที่ 2 เมนูโครงการที่ได้รับจัดสรร

ในหน้ารายงานผลการดำเนินงาน จะประกอบด้วยแถบ รายละเอียดโครงการ โดยแสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการทั้งหมด และแถบ “ผลการดำเนินงาน” โดยแถบผลการดำเนินงาน นักวิจัยจะต้องระบุรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 3 หน้าแสดงรายละเอียดโครงการ

การรายงานแผน – ผลการดำเนินงาน

เลือกเมนู “ผลการดำเนินงาน” เป็นการรายงานผลตามแผนการดำเนินงานที่วางแผนไว้ในการเสนอของบประมาณ โดยประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

 • คลิกที่ “รูปดินสอ”
 • กรอกข้อมูล “เดือนที่ดำเนินการจริง” โดยที่สัดส่วนของงานต่อโครงการ (หมายถึง ร้อยละของงานในกิจกรรมนั้นเทียบกับทั้งโครงการ โดยทุกกิจกรรมรวมกันเป็นร้อยละ 100) และ ความสำเร็จต่อกิจกรรม (หมายถึง ร้อยละผลการดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วในกิจกรรมนั้น โดยทั้งกิจกรรมเทียบเป็นร้อยละ 100)
 • คลิกปุ่ม “บันทึก” และดำเนินการในข้อที่ 1 อีกครั้ง จนครบทุกกิจกรรม


การรายงานผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

 • คลิกที่ “รูปดินสอ” ของรายการผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ตาม ปีที่นำส่งผลผลิต
 • ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงาน ควรเป็น 100 หากผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นสำเร็จแล้ว
 • รายละเอียดรายการเอกสารหลักฐานประกอบที่เกิดขึ้น (ต้องแนบหลักฐาน ในส่วนของเอกสารแนบ (การแนบไฟล์หลักฐาน/เอกสารประกอบผลผลิต) และควรตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อผลผลิต เช่น องค์ความรู้ – องค์ความรู้ใหม่ หรือคำที่สื่อถึงผลผลิตที่เกิดขึ้น)
 • เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก “บันทึก”

ครุภัณฑ์โครงการ

โครงการที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ (มีการระบุหมวดเงินครุภัณฑ์) ให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการจัดซื้อประกอบในตารางเอกสารแนบ เลือกประเภทไฟล์เป็น ไฟล์หลักฐาน/เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์

การเพิ่มครุภัณฑ์โครงการที่มีการจัดซื้อแล้ว

คลิก “เพิ่มครุภัณฑ์” เพื่อเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์โครงการที่มีการจัดซื้อแล้วมีการจัดซื้อแล้ว

ระบุสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ กรณีที่เป็นเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จะต้องมีการระบุเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology Infrastructure Databank (STDB) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (https://stdb.mhesi.go.th) กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถคลิก STDB เพื่อลิงก์ไปที่ระบบ STDB เพื่อลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ

เมื่อระบุเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบ STDB ให้คลิก “เรียกข้อมูล” เพื่อเรียกข้อมูลห้องปฏิบัติการจากระบบ STDB จากนั้นระบุรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน และคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์

กรณีที่ครุภัณฑ์ที่ซื้อในโครงการไม่ใช่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สามารถเลือกสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์เป็น “ไม่ได้อยู่ห้องปฏิบัติการ”โดยไม่ต้องระบุข้อมูลเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบ STDB

การรายงานรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 • คลิก เพิ่มงบประมาณ
 • กรอกข้อมูล ประเภทงบประมาณ หมวดเงิน จำนวนเงิน วันที่ และใช้เงินงวดที่ ตามข้อมูลรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละงวดเงินที่ได้รับงบประมาณ

รายรับที่เกิดจากดอกเบี้ย (ถ้ามี)

 • คลิก เพิ่มรายรับจากดอกเบี้ย
 • กรอกข้อมูล วันที่ ที่เกิดดอกเบี้ย จำนวนเงิน และหมายเหตุ

การรายงานเอกสารแนบ

 • แนบไฟล์เอกสารเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ประเภทเอกสารไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์)
 • แนบไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

การรายงานบทคัดย่อ/สรุปผลการดำเนินงาน

นักวิจัยจะต้องระบุ บทคัดย่อ/สรุปผลการดำเนินงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อระบุเรียบร้อยแล้วคลิก “บันทึกบทคัดย่อ”

การแจ้งขอปิดโครงการวิจัย

เมื่อนักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นและส่งงานเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งขอปิดโครงการไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วย บพท. ที่ดูแลรับผิดชอบของโครงการวิจัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

คลิกที่เมนู “โครงการที่ได้รับจัดสรร”

ค้นหาโครงการที่ต้องการ

คลิกที่ปุ่ม “แจ้งปิดโครงการ”

ในหน้าแจ้งปิดโครงการ จะประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

ผลผลิตหลักของโครงการ โดยจะต้องระบุรายละเอียดผลผลิตหลักของโครงการ พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน/เอกสารประกอบผลผลิต

ข้อมูลโครงการ ได้แก่ ทุนวิจัย ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ชื่อนักวิจัย และหน่วยงาน

รายละเอียดการขอปิดโครงการ โดยนักวิจัยระบุรายละเอียดการขอปิดโครงการ หรือระบุความเห็นเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่

การเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยจะต้องดำเนินการเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ กรณีที่ ไม่ประสงค์เปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผลที่ไม่ต้องการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ ในระบบ พร้อมทั้ง ให้หน่วยงานจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลมายังสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพิจารณา

เมื่อคลิก เปิดเผย ระบบจะแสดงรายชื่อไฟล์เอกสาร ให้คลิก เปิดเผยไฟล์สู่สาธารณะ

เมื่อคลิก ไม่เปิดเผย ระบบจะแสดงตัวเลือก เหตุผลที่ไม่ต้องการเปิดเผย ให้เลือกเหตุผลที่ไม่ต้องการเปิดเผย และให้หน่วยงานจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลมายัง วช. เพื่อพิจารณา

ผลผลิตหลักของโครงการ โดยจะต้องระบุรายละเอียดผลผลิตหลักของโครงการ พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน/เอกสารประกอบผลผลิต

คลิก เพิ่มผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง” เพื่อเพิ่มรายการข้อมูลผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

คลิก “รูปดินสอ” เพื่อแก้ไขข้อมูลผลผลิต หรือคลิก “กากบาทสีแดง” เพื่อลบข้อมูลผลผลิต

กรณี ต้องการแนบไฟล์หลักฐาน/เอกสารประกอบผลผลิต สามารถคลิกที่ “เพิ่มเอกสารแนบ”

ครุภัณฑ์โครงการ กรณีที่โครงการมีงบประมาณในประเภทงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ จะต้องมีการระบุรายละเอียดครุภันฑ์ที่จัดซื้อในโครงการ โดยคลิกที่ “เพิ่มครุภัณฑ์ “

เมื่อนำเข้าข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

การตรวจสอบข้อมูลและไฟล์แนบปิดโครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน : บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ แนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ รูปแบบ pdf

รายงานการเงิน : นำเข้าข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

รายงานผลผลิต (Output) เมื่อสิ้นสุดโครงการ : นำเข้าข้อมูลผลผลิตที่ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน/เอกสารประกอบ

รายงานครุภัณฑ์โครงการ : กรณีที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ (มีงบครุภัณฑ์) จะต้องมีการนำเข้าข้อมูลครุภัณฑ์ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการจัดซื้อครุภัณฑ์

หากดำเนินการตามขั้นตอนของการรายงานผลการดำเนินงานครบถ้วนแล้ว จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นครบทั้ง 4 รายการ หัวหน้าโครงการวิจัยจะสามารถ คลิกปุ่ม บันทึกและส่งคำขอปิดโครงการ ไปยังผู้ประสานงานของหน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) เพื่อให้ผู้ประสานงานของหน่วยงานตรวจสอบและดำเนินงานตามขั้นตอนในลำดับต่อไป