การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบริการ

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 33 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A17F640007
นักวิจัย นายนเรศ ศิริเกษร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก การสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
แพลตฟอร์ม อื่นๆ (ในกรณีที่แผนไม่สอดคล้องกับ Platform 1-4)
โปรแกรม P17 การแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
Flagship
วันที่เริ่มต้น 1 April 2021
วันที่สิ้นสุด 31 March 2022
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบริการ

คำสำคัญ

วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยีการเกษตร,เกษตรบริการ,นวัตกรรมเกษตร,เศรษฐกิจฐานราก,การเพิ่มมูลค่า

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นชุดโครงการวิจัยบูรณาการศาสตร์เพื่อยกระดับรายได้แก่เกษตรกรด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรในพื้ นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท ต่อครัวเรือน หรือ 120,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน
2) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการสามารถประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่คณะผู้วิจัยถ่ายทอดให้
3 เพื่อสร้าง ทีมนวัตกรในการให้บริการทางการเกษตร(Service provider) ในพื้นที่โครงการอันจะก่อให้เกิดการขยายผลโครงการได้ในอนาคต ศึกษาวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่อำเภอสันทรายและพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กรอบแนวคิดนวัตกรเกษตรบริการ และแผนธุรกิจเป็นกรอบในการวิจัย โครงการนี้ได้วางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรตามห่วงโซ่คุณค่า 9 กิจกรรม เริ่มแต่ต้นน้ำ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม (นวัตกรเกษตรบริการ การผลิตลำไยคุณภาพ การผลิตมะม่วง การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์การปลูกดาวเรืองตัดดอก)กลางน้ำ 2 กิจกรรม(การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป มะม่วงและลำไย) และปลายน้ำ 2 กิจกรรม(ตลาดชุมชนและตลาดออนไลน์) มีกิจกรรมที่ 10 การประเมินผลเป็นผู้ประเมินผลแบบ CIPP ผลการศึกษาพบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 348 ครัวเรือน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต ส่งผลให้เกิดนวัตกรเกษตรบริการ 40 คน ที่มีทักษะในการตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่ม การห่อผล การใช้โดรนบินพ่นสารเกษตร และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.890 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หรือร้อยละ 68.90 โครงการวิจัยได้สร้างช่องทางกลางเป็นแพลทฟอร์มในการประสานงานกลางระหว่างผู้ให้บริการ (นวัตกรเกษตรบริการ)และผู้รับบริการเป็นเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป ผ่าน Chiangmai Model Apps โดยพัฒนาแอปพลิเคชั่น Line@chiangmaimodelmju บนแพลทฟอร์มของ Line มีทีมงานจากคณะวิศวะกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้บริหารแอปพลิเคชั่น นอกจากเป็นช่องทางสร้างรายได้ของนวัตกรเกษตรบริการแล้ว ยังเป็นช่องทางการตลาดที่เป็นส่วนของปลายน้ำ ที่ทำให้เกิดการกระจายสินค้าและสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคที่เข้าถึงระบบได้ง่าย อีกทั้งได้พัฒนาเกษตรกรให้เรียนรู้แพลทฟอร์มการขาย ออนไลน์ ร่วมกันพัฒนาตลาดชุมชนวิถีเกษตรภายใต้อัตลักษณ์ของชุมชน : ตลาดหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นฐานการพัฒนาต่อยอดไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ในระยะยาว ในด้านของการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โครงการนี้มีผลตอบแทน (ROI) ร้อยละ 258.141 นอกจากนี้โครงการวิจัยยังได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (top management support ในการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานทั้งภาครัฐระดับจังหวัด ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนและต่อเนื่องของกิจกรรมโครงการ

Title

Farmers and Community Income and Quality of Life Enhancement with Agricultural Knowledge and Innovation Service Provider

Keywords

Science,Agricultural Technology,Agricultural innovation,Local economy,Creative Value

Abstract

This project is an integrated science research project to raise farmers incomes with scientific knowledge. technology and innovation Objective

1) in order to increase the income of farmers in the project area Average monthly 10,000 baht/household or 120,000 baht/year/household
2) To enable groups of farmers in the project area to be able to apply their knowledge of science Technology and innovation transferred by the research team
3) To create a team of innovators to provide agricultural services (Service provider) in the project area, which will cause the project to expand in the future. Study research using participative action research methods. in San Sai and Phrao districts Chiang Mai Province by using the conceptual framework of agricultural service innovators and business plans as a framework for research This project has planned to transfer technology and agricultural innovations along the value chain in 9 activities starting from the upstream, comprising 5 activities (agricultural service innovators, quality longan production mango production Organic vegetable gardening, cut-flower marigold cultivation) in the upstream 2 activities (postharvest management and processing mango and longan) and two downstream activities (community market and online market). Activity 10 was assessed as a CIPP assessor. The results of the study found that There were 348 farmers participating in the project. Technology transfers and innovations made farmers change the way of production. This resulted in 40 agricultural service innovators skilled in pruning, canopy, fruit bunching, use agricultural spraying drone and farmers who participated in the project earn an average of 6.890 baht per household per month or 68.90%. a project has created a central channel as a platform to coordinate between service providers. (Agricultural service innovators) and service recipients are farmers who are generally interested through Chiangmai Model Apps by developing applications. Line@chiangmaimodelmju On Lines platform, the application is managed by a team from the Faculty of Engineering and Agro-Industry. In addition to being a source of income for service agricultural innovators It is also a marketing channel that is part of the downstream. that cause product distribution and create awareness among consumers who have easy access to the system It has also developed farmers to learn online sales platforms. Jointly develop a community market, an agricultural lifestyle under the identity of the community: Nong Ma Chab Market, Mae Faek Sub-district, San Sai District, Chiang Mai Province which is a development base for further development of agricultural tourism in the long term in the field of investment return analysis This project has a return (ROI) of 258.141 percent. In addition, the research project is supported by top management (top management support to create a mechanism for collaboration among working groups at the provincial, private, university and local government levels for sustainability and continuity of project activities.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น