หน่วย บพท. จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อขับเคลื่อนให้กลไกในพื้นที่มีความเข้มแข็ง การสร้างผู้นำ พร้อมกับการพัฒนาคนในพื้นที่ให้สามารถจัดการตนเอง และสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ (Change Agent) ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วย บพท. จึงได้นำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาประเทศที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตามเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”รวมถึงแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ มาวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมให้ครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้

มิติการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
กลุ่มคนจนและครัวเรือนยากจน
แก้ไขปัญหาความยากจนและส่งต่อความช่วยเหลือ

กลุ่มอาชีพ
สร้างเศรษฐกิจในชุมชนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดเล็ก วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม บนฐานทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรพื้นถิ่น

กลุ่มชุมชน
ให้ชุมชนเกิดการยอมรับปรับใช้นวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปัจจุบัน

มิติการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
เมือง ท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค
เป็นการพัฒนาเชิงโครงสร้างและการจัดการ “ระดับเมือง” เพื่อดึงความเจริญทางเศรษฐกิจภายในจังหวัด สร้างกลไกพัฒนาพื้นที่ให้กับหน่วยงานระดับท้องถิ่น (Local Government) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานระดับตำบลและเทศบาล รวมถึงการจัดการเรื่องเฉพาะกิจในพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่พรมแดนและพื้นที่ชายแดนใต้

นโยบายและกลยุทธ์การขับเคลื่อน Area-Based Strategic Programs

Micro level
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับโอกาสทางสังคม

Macro level
กระจายศูนย์กลางความเจริญและเมืองหน้าอยู่