สานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 39 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A15F640039
นักวิจัย นางเกสรี ลัดเลีย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ 2564
แผนงานหลัก พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
Flagship
วันที่เริ่มต้น 1 พฤษภาคม 2021
วันที่สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2022
ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
สถานที่ทำวิจัย ยะลา

ชื่อโครงการ

สานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา

คำสำคัญ

เครือข่ายการจัดการศึกษา,การรู้หนังสือ,พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา,การศึกษาเชิงพื้นที่

บทคัดย่อ

ชุดโครงการวิจัย “สานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา” ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ คือ เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลทางการศึกษาในการส่งเสริมการการรู้หนังสือของนักเรียน เพื่อการเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียน เพื่อการพัฒนากลไกเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อการนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือในบริบทในสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการผลิตครู เพื่อการพัฒนาครูแบบครบวงจรเพื่อผลักดันให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการศึกษา และเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีวิธีการตามด้วยการใช้แนวทางกระบวนการเครือข่ายการศึกษาเชิงพื้นที่ 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะริเริ่มเครือข่าย ระยะการปฏิบัติการเครือข่าย และระยะติดตามและประเมินผลเครือข่าย จาการดำเนินการกับสถานศึกษารวม 22 แห่ง ในจังหวัดยะลาพบว่า กลไกสำคัญของเครือข่ายมี 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับขับเคลื่อนนโยบาย และระดับโรงเรียนร่วมกับชุมชน โดยกลไกประสาน คือ มหาวิทยาลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา และคณะอนุกรรมการวิชาการของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา กลไกทั้ง 3 ระดับมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้มีระบบข้อมูลทางการศึกษาและผลักดันให้มีกรอบหลักสูตรจังหวัดยะลา นำไปสู่การออกแบบและใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการรู้หนังสือ โดยมีผลการทดลองใช้นวัตกรรมในระดับสถานศึกษาในระยะเวลา 8 สัปดาห์ ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือและการศึกษาวิจัยนี้ยังมีการพัฒนานวัตกรรม เชิงระบบทั้งในระบบการผลิตครูโดยพัฒนาให้มีหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาครู และในระบบพัฒนาครูมี การพัฒนา Platform การพัฒนาครูแบบครบวงจร

Title

Area Based Education Network on Promoting Students’Literacy in Yala Educational Innovation Area

Keywords

Educational Networking,Literacy,Education Sanbox,Area –Based Education

Abstract

The research program entitled “Strengthening Area – Based Management Networks in Promoting Student Literacy in Yala Education Sandbox” comprised of 3 research sub-projects.
The objectives of the program were
1) to develop educational data system for promoting student literacy
2) to connect and integrate educational plans involving student literacy enhancement
3) to develop mechanisms and network for area-based education in Yala province education sandbox
4)to strengthen literacy and achievement of preschools and elementary students
5)to apply learning management for student literacy under multilingual and multicultural societies into teacher production system
6) to enhance comprehensive teacher development for flexible instruction
7)to propose policy recommendation.

Under area-based education collaboration network with 22 schools there were 3 phrases of the study including initiating network phrase, operating network phrase and following-up and evaluating network phrase. The research findings revealed that 3 main levels of area-based education collaboration network were at policy level, operation level and school with community level. The university, Yala provincial educational office and academic subcommittee of education sandbox area were important supporters for education data system and Yala provincial curriculum framework leading to the design and implementation of education innovation for student literacy enhancement. Moreover, the student learning achievement was higher at the significant level of .01 after spending 8 weeks learning with the innovation. This research program also developed systematic innovation for teacher production and education system which were short courses and comprehensive teacher development platform.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น