โครงการประสานงานจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมือง

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 15 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13M630023
นักวิจัย ดร. ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship FS 21: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
วันที่เริ่มต้น 15 เมษายน 2020
วันที่สิ้นสุด 14 มิถุนายน 2021
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย กระบี่, กาญจนบุรี, ขอนแก่น, เชียงราย, เชียงใหม่, นครราชสีมา, นครสวรรค์, น่าน, บุรีรัมย์, พระนครศรีอยุธยา, พิษณุโลก, ภูเก็ต, มุกดาหาร, ยะลา, ร้อยเอ็ด, ราชบุรี, ลำปาง, สกลนคร, สงขลา, สระบุรี, สุราษฎร์ธานี, หนองคาย, อุดรธานี, อุบลราชธานี

ชื่อโครงการ

โครงการประสานงานจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมือง

คำสำคัญ

สำนักงานประสานงาน,การวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่,การสังเคราะห์

บทคัดย่อ

โครงการประสานงานจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองสัญญาเลขที่ A13M630023 ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นโครงการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ ตามขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 4 ข้อ คือ

  1. เพื่อสนับสนุนและประสานงานกับชุดโครงการวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ให้มีดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. เพื่อประสานงาน ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติตลอดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และจัดการประชุมนำเสนอรายงานการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการรวบรวมข้อมูลและจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ รวมถึงผลที่ได้จากโครงการวิจัย
  4. เพื่อผลักดันและสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และเผยแพร่ข้อมูล ผลที่ได้จากโครงการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการสื่อสารสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินการ ในส่วนของการประสานงาน สนับสนุนและติดตามงานวิจัย งบประมาณปี 2563 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติทุนทั้งสิ้น 16 ชุดโครงการ 46 โครงการย่อย ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ส่วนปีงบประมาณ 2564 ได้พัฒนากรอบการวิจัย จำนวน 3 กรอบการวิจัย ได้ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนทำสัญญารับทุน ประมาณ 42 ชุดโครงการวิจัย
ในส่วนของการให้การสนับสนุนงานของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ทางโครงการประสานงานฯ (RDC) ได้มีการจัดทำชุดข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม บทวิเคราะห์ต่างๆ และ การสังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Diamond Model ในการประเมินจังหวัดที่เป็นเป้าหมาย และในส่วนของการสนับสนุน และเผยแพร่ผลการวิจัยจากชุดโครงการ ทางโครงการประสานงานจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมือง ได้ดำเนินการเข้าร่วมและจัดกิจกรรม จำนวน 98 ครั้ง และมีการเผยแพร่ข่าวสารผลงานวิจัยผ่านสื่อสาธารณ จำนวน 49 ครั้ง

Title

Office of Coordination and Innovation of Area Urban Development Research

Keywords

Coordination Office,Innovation of Area Urban Development Research,synthesis

Abstract

Project of Coordinate Research Management and Innovation for Urban Development (Contract No. A13M6300023), project implementation time period from April 15th,2020 to June 14th,2021 which is funded by Program Management Unit for Area-based Development (PMU A) for fiscal year 2020 is a project to coordinate promote, encourage and monitor of approved research projects in accordance with the procedures and guideline of Program Management Unit for Area-based Development (PMU A). There are 4 implementation objectives which are

  1. To encourage and coordinate with research project program in developing research project proposals to meet the target goals
  2. to coordinate monitor and encourage of approved research projects throughout upstream, midstream and downstream, and organize meeting for research project presentation which consist of senior experts, researchers, and parties
  3. to support the work of Program Management Unit for Area-based Development (PMU A) and
  4. to carry forward and encourage the policy making that the benefits with the country, and publish information of the research project results that are benefits to be public communication concretely.

The results of the Project of Coordinate Research Management and Innovation for Urban Development in part of coordinate encourage and monitor for fiscal year 2020 are the research projects that are approved total 16 projects and 46 sub-projects which all of them is in the process of submitting a complete report. In fiscal year 2021, 3 conceptual frameworks have been developed, and about 42 research project proposals have been considered and in progress funding contracts process.
In part of encouraging the work of Program Management Unit for Area-based Development (PMU A), the coordination Project (RDC) has created an economic dataset, social dataset, analysis data, data synthesis by using Diamond Model in evaluating target province.
In part of encouraging and publishing research project results, Project of Coordinate Research Management and Innovation for Urban Development has implemented and organized activities 98 times and publishing information through public communication 48 times.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น