การจัดการทรัพยากรและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน/OTOP อำเภอนบพิตำและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 6 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13F630070
นักวิจัย นายสุรศักดิ์ แก้วอ่อน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship FS 20: ชุมชนนวัตกรรม
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2020
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2021
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ

การจัดการทรัพยากรและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน/OTOP อำเภอนบพิตำและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน,วิสาหกิจชุมชน/OTOP

บทคัดย่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้แผน “แผนงานโครงการการจัดการทรัพยากรและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน/OTOP อำเภอนบพิตำและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมและการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างเป็นธรรมของวิสาหกิจชุมชน/OTOP อำเภอนบพิตำและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน/OTOP อำเภอนบพิตำและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3) เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนของวิสาหกิจชุมชน/OTOP อำเภอนบพิตำและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชน ในมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของชุมชนผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม นวัตกรชาวบ้าน และชุมชนนวัตกรรม
5) เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้มีความเข้มแข็งและสามารถสนับสนุนระบบการวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูง

โดยแบ่งออกเป็น 3 กรอบการวิจัยและมีโครงการย่อยภายใต้กรอบการวิจัยดังนี้
กรอบการวิจัยที่ 1 การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมและการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างเป็นธรรมของวิสาหกิจชุมชน/OTOP อำเภอนบพิตำและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรอบการวิจัยที่ 2 การยกระดับและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน/OTOP อำเภอนบพิตำและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรอบการวิจัยที่ 3 การยกระดับและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนของวิสาหกิจชุมชน/OTOP อำเภอนบพิตำและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุดแผนงานโครงการวิจัยครั้งนี้ มีพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 10 อำเภอ 18 ตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 13 โครงการย่อย ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรม/เทคโนโลยี พร้อมใช้จำนวน 12 นวัตกรรม/เทคโนโลยีอยู่ในระดับ TRL5 – TRL7 และ SRL2 – SRL9 หลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัยมีนวัตกรรม/เทคโนโลยีในโจทย์วิจัยจำนวน 31 นวัตกรรม/เทคโนโลยี และมีการประเมินระดับ TRL และ SRL โดยนักวิจัยแต่ละโครงการและทางแผนทำการประเมิน จากการประเมินระดับ TRL และ SRL โดยนักวิจัย มีเทคโนโลยีอยู่ในระดับ TRL3 – TRL9 และ SRL2 – SRL9 และการประเมินระดับ TRL และ SRL โดยแผน มีเทคโนโลยีอยู่ในระดับ TRL3 – TRL9 และ SRL4 – SRL9

ชุมชนนวัตกรรมเริ่มต้นของโครงการจำนวน 18 ตำบล 10 อำเภอ หลังสิ้นสุดโครงการมีชุมชนนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 22 ชุมชน/ตำบล กระจายไปใน 12 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.22 เท่า นวัตกรชาวบ้านตั้งเป้าทั้งหมด 65 คน หลังสิ้นสุดโครงการ มีนวัตกรชาวบ้านรวม 122 คน แบ่งเป็น ระดับ 1 จำนวน 36 คน ระดับ 2 จำนวน 56 คน และระดับ 3 จำนวน 30 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.88 เท่า มี Learning and innovation platform จำนวน 11 กลไก ค่า ROI เฉลี่ยเท่ากับ 59.34% และ SROI คิดเป็นมูลค่าทางการเงินรายได้จากผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากการวิจัยเท่ากับ 1,332,920 บาท มีผลงานการตีพิมพ์ 12 บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ 3 ผลงาน มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 19 ผลงาน และมีการบูรณาการการเรียนการสอน 30 วิชา

Title

A Participatory Resources Management and Community Innovation Development for Enhancement and Value Added to Community Products of Community Enterprises and OTOP in Nopphitam District and its Vacinity, Nakhon Si Thammarat Province

Keywords

Community Innovation,Community enterprise and OTOP

Abstract

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University develop research problems under the plan “Project work plan for resource management and development of community product innovations with participation in order to raise and add value to community products of community enterprises/OTOP. Nopphitam District and Connected Areas Nakhon Si Thammarat Province, which has the following objectives:
1) to develop participatory resource management and fair distribution of income in the community of community enterprises/OTOP; Nopphitam District and Connected Areas Nakhon Si Thammarat Province
2) To upgrade and increase the value of community products of community enterprises/OTOP Nopphitam District and Connected Areas Nakhon Si Thammarat Province
3) To upgrade and increase the value of community-based tourism of community enterprises/OTOP Nopphitam District and Connected Areas Nakhon Si Thammarat Province
4) To develop the capacity of self-management of the community. in terms of improving the quality of life, the economy, and the environment of the community through the process of creating innovation village innovator and innovation communities.
5) To develop a mechanism for research management of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University to be strong and able to support innovative research systems to develop highly efficient areas.

It is divided into 3 research frameworks and has sub-projects under the research framework as follows:
Research Framework 1: Participatory Resource Management and Fair Distribution of Community Income of Community Enterprises/OTOP Nopphitam District and Connected Areas Nakhon Si Thammarat Province
Research Framework2: Upgrading and adding value of community products of community enterprises/OTOP Nopphitam District and Connected Areas Nakhon Si Thammarat Province
Research Framework 3: Upgrading and adding value of community-based tourism of community enterprises/OTOP Nopphitam District and Connected Areas Nakhon Si Thammarat Province

This research project plan There are a total of 10 districts, 18 sub-districts in Nakhon Si Thammarat province, totaling 13 sub-projects. innovation/technology There are 12 innovations/technology available at the levels TRL5 – TRL7 and SRL2 – SRL9. After the end of the research project, there are 31 innovations/technology in the research problem. TRL and SRL levels were assessed by project researchers and by the assessment plan. Based on the TRL and SRL level assessments by the researchers, the technology was at the TRL3 – TRL9 and SRL2 – SRL9 levels, and the TRL and SRL levels were assessed by the plan, the technology was at the TRL3 – TRL9 and SRL4 – SRL9 levels.

18 sub-districts, 10 districts, after the end of the project, the innovation communities were increased to 22 communities/tambons distributed in 12 districts of Nakhon Si Thammarat Province. which increased by 1.22 times. Village innovators set a target of 65 people after the end of the project. There were 122 village innovators, divided into Level 1 of 36 people, Level 2 of 56 people, and Level 3 of 30 people, an increase of 1.88 times. There were 11 learning and innovation platforms with an average ROI of 59.34% and SROI as The financial value of income from research products or products is 1,332,920 baht. There are 12 articles published, 3 publications, 19 intellectual property records, and 30 courses are integrated property records, and 30 courses are integrated.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น