การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา

cover

สถิติการเปิดชม ครั้ง
สถิติการดาวน์โหลด 15 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม


เลขที่สัญญา A13F630034
นักวิจัย รศ. จรูญ เจริญเนตรกุล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ทุนวิจัย โครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนงานหลัก มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่
แพลตฟอร์ม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Flagship FS 21: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
วันที่เริ่มต้น 15 พฤษภาคม 2020
วันที่สิ้นสุด 14 พฤษภาคม 2021
ระยะเวลา 1 ปี
สถานที่ทำวิจัย สงขลา

ชื่อโครงการ

การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา

คำสำคัญ

เมืองอัจฉริยะ,สงขลา,พื้นที่กิจกรรม,สิ่งแวดล้อม,จราจรและขนส่ง

บทคัดย่อ

โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลนครสงขลา ได้ดำเนินการโครงการวิจัยเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของประเทศที่กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้วยศักยภาพและโอกาสของจังหวัดสงขลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในการสนับสนุน ทั้งในบทบาทที่เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีและการสื่อสารด้าน ICT สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการพัฒนาให้ดีถึงขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองสงขลาที่ยังพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การจราจร และการลดลงของพื้นที่สาธารณะสีเขียว ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

คณะวิจัยได้ตั้งเป้าหมายของผลลัพธ์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง หน่วยงานรัฐ ชุมชน และภาควิชาการ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการพัฒนาพื้นที่โครงการนำร่องใน 5 ชุมชน ของเขตเทศบาลนครสงขลา ประกอบด้วย การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเมืองต้นแบบที่เหมาะสมกับการใช้พื้นที่ทำกิจกรรมของคนทุกกลุ่มช่วงอายุ โดยมีการปรับภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ และสวนสุขภาพ ติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับกลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุ การพัฒนานวัตกรรมเครื่องวัดมลพิษทางอากาศ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยการ ตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศในแต่ละชุมชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดติดตั้งอุปกรณ์ การดูแลอุปกรณ์ การตรวจจับมลพิษที่เป็นตัวแทนของชุมชน และในเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ เน้นให้ความรู้ถึงข้อดีของอุปกรณ์ดังกล่าว ทำให้ชุมชนเข้าใจและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของฃ การเขียนแผนยุทธศาสตร์ระบบจราจรอัจฉริยะในเทศบาลนครสงขลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง การเชื่อมต่อทั้งภายในพื้นที่ และระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกของเทศบาลนครสงขลา ผลักดันความเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาลดปัญหาการจราจร และสิ่งแวดล้อมที่ตามมาจากปัญหาการจราจร การพัฒนาระบบสัญญาณทางข้ามอัตโนมัติให้ทั่วพื้นที่เทศบาลนครสงขลาจำนวน 1 จุด จากผลสำรวจรายละเอียดปริมาณคนข้าม ปริมาณรถ เวลาในการรอข้ามถนน และสภาพกายภาพของถนน รวมถึงการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้มีการติดตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินข้ามถนนให้แก่ตนเองมากขึ้น

การพัฒนาระบบระบบ GPS tracking สำหรับติดตามยานพาหนะ และการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Opensource Traccar เพื่อช่วยแสดงตำแหน่งยานพาหนะที่ได้ติดตั้งเครื่อง GPS ภายในยานพาหนะ ระบบสามารถแสดงตำแหน่งยานพาหนะได้แบบทันที พร้อมทั้งรายงานถึงรายละเอียดการเดินทางของยานพาหนะดังกล่าวได้ ผลของการดำเนินการวิจัยก่อให้เกิดกลไกนโยบาย กลไกการมีส่วนร่วม และกลไกด้านบุคลลากรของรัฐ ในการเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม สามารถทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ และมีส่วนร่วมในการรักษาและสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเมืองสงขลาดีขึ้นตามมา ซึ่งหลังการดำเนินงานในส่วนของโครงการนำร่องแล้ว มีผลลัพธ์ปรากฏให้เห็นว่า มลภาวะลดลงอย่างน้อย 10% สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 10% กล่าวคือการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาของทั้ง 5 ชุมชน ในภาพรวมมีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคตาอักเสบ โรคทางเดินหายใจทุกชนิด โรคผิวหนังอักเสบ ลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์จากปัญหาจราจรได้ 10 %

Title

Potential Development of Urban Area and Infrastructure to Support Smart City Strategy in Songkhla Municipality

Keywords

Smart city,Songkhla,Activity area,Environment,Traffic and Transportation

Abstract

Potential Development of Urban Area and Infrastructure to Support Smart City Strategy in Songkhla Municipality has carried out research projects to be in line with the countrys policies that are driving the development of smart cities. Songkhla province has potential and opportunity that is very suitable to support economic growth center transportation and logistics, ICT technology and communications, society, art, culture and tourism. However, there are still limitations or obstacles in the development. Especially in the urban area of Songkhla, there are still environmental problems, traffic and the reduction of green public spaces. All of which affect the quality of life of people in the area.

The research team has set the goals of the results for the development of environmental management smart cities, by creating cooperation from all sectors, including government agencies, private sectors, communities, and academic departments. Which has begun collecting data from the collection of documents, in-depth interview and organizing workshops. The development of pilot project areas in 5 communities of Songkhla Municipality consists of: First, development of a model public activity area that is suitable for the use of activity areas for people of all age groups. We proposed the landscape, parks and health gardens, installing equipment suitable for children, youth and elderly groups. Second, innovation development of air pollution meter, and create participation of the public sector by setting up air pollution surveillance networks in each community. Which has been involved since the installation of equipment care, community representative pollution detection and on the safety of the equipment. In addition, communities were emphasized on knowledge of the advantages of such devices and their understand and feel the ownership. Last, we proposed a Strategic Plan for Intelligent Traffic System in Songkhla Municipality to increase travel efficiency connection within the area and between the internal and external areas of Songkhla Municipality. Driving a livable city by using technology to reduce traffic problems and the environment that follows from traffic problems. We also develop an automatic crosswalk signaling system at 1 point from the results of a detailed survey of the number of people crossing, the number of vehicles, the waiting time to cross the road, and the physical condition of the road. Moreover, we have city participation and we found that the needs of people in the area who want to install to increase the safety of walking across the road for themselves.

Development of a GPS tracking system for tracking vehicles and application development with Opensource Traccar to help show the location of vehicles that have installed GPS devices within the vehicle. The system can display the vehicles location immediately. and can report the details of the vehicles journey. The results of the research action form a policy mechanism. participation mechanism and government personnel mechanisms to be a concrete smart city. There can make people in Songkhla municipality aware of the problem of air pollution. People participate in preserving and creating a livable environment have a better quality of life. As a result, the image of Songkhla has improved accordingly. After the implementation of the pilot project, we found that air pollution and health expenses were reduced 10 percent. Overall, there was a rate of morbidity with inflammatory eye disease. all kinds of respiratory diseases dermatitis decreased significantly from the previous year. Finally, there can reduce the economic damage cost from traffic problems by 10%. ?

สำหรับสมาชิกเท่านั้น