ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2567

เหลือเวลายื่นข้อเสนออีก

รายละเอียด

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีงบประมาณ2567
กรอบงานวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)
บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่
แผนงานย่อยรายประเด็นการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม
ช่วงเวลาที่เปิดรับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 9 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 17.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรองภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.
Download เอกสาร1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2567
2. แบบฟอร์ม ข้อเสนอชุดโครงการ
3. หนังสือรับรองความร่วมมือ LE 2567
5. คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65)

การยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

ผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File ในรูปแบบ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มของหน่วย บพท. ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 และประวัติของคณะผู้วิจัย พร้อมแนบข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ และคลิปวิดีโอ (ที่มีองค์ประกอบทั้ง 6 ส่วนดังที่ได้แสดงในเอกสารประกาศ) ความยาวไม่เกิน 5 นาที

การแจ้งผลการพิจารณา

หน่วย บพท. จะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://nriis.go.th/ และ https:/www.pmua.or.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมีเงื่อนไขให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อออกแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2566 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤสจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 และเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expert Content) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2567

หมายเหตุ

สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 น.

ทาง บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.มัตติกา ปรมาธิกุล, น.ส.ปาณิสรา ตุงคะสามน หรือ น.ส.ชลธิชา เนกขัมมะ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-109-5432 ต่อ 813, 826 หรือ 827 หรือที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected], [email protected] หรือ [email protected] ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

สถิติการเข้าชม