บพท. ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม

เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 หน่วย บพท. ได้จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พ.ศ.2566” เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ภายใต้แผนงานวิจัยและนวัตกรรมขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีมวิจัยส่วนกลาง และทีมพัฒนาระบบข้อมูล กว่า 105 ท่าน

ในการสัมมนาครั้งนี้ ทีมวิจัยจาก 4 สถาบันการศึกษา ได้ทบทวน วิเคราะห์โมเดลแก้จน (Operating Model : OM) ภายใต้แนวคิด Pro-poor value chain บทบาทการสนับสนุนโมเดลแก้จนของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แนวทางในการจัดการระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่ (PPPConnext) กับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) การระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนา Area Manager ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ การแลกเปลี่ยนแนวทาง ข้อค้นพบ/เรียนรู้ ในการทำงานเชิงพื้นที่ของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมถึงการวางแผนเชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน นอกจากนี้ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.หน่วย บพท. ได้ให้ข้อคิดเห็นแก่นักวิจัยที่เข้าร่วมสัมมนาต่อแนวทางการทำงานในพื้นที่ที่สำคัญ คือ 1) สร้างกลไกความร่วมมือ ได้แก่ (1) การบริหารแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) (2) การสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มคน (Professional learning Community: PLC) ที่มี Change Area Manager โดยมี Output ชุดข้อมูล ชุดความรู้ และชุดประสบการณ์ 2) สร้าง Visibility ที่มีการกล่าวถึงคุณค่าของงานวิจัย นักวิจัย สถาบันการศึกษา และคุณค่าของแหล่งทุน

จากการสัมมนาดังกล่าว จะนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการร่วมกันและหนุนเสริมพลังการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวิจัยพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Areas : SRA) เพื่อช่วยเหลือคนจนเป้าหมายให้เข้าถึงโอกาสในการยกระดับฐานะทางสังคม (Social Mobility) ให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป

สถิติการเข้าชม