ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564

กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 18 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. )

ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7356

สถิติการเข้าชม